Vera Janssen Coaching en Counseling
 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor Vera Janssen Coaching en Counseling. Het bedrijf is gevestigd in Gerwen, Moorvensedijk 8.
Vera Janssen Coaching en Counseling is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71898948 met BTW nummer NL057350760
Vera Janssen Coaching en Counseling wordt in dit schrijven verder genoemd als Vera.

Aanbod
Vera biedt coaching en counseling aan kinderen en volwassenen die om welke reden dan ook hulp en ondersteuning wensen bij vragen, problemen of bij het bereiken van gestelde doelen. Vera geeft lezingen en trainingen op maat.

Cliënt
De persoon welke een zorgovereenkomst of counselinggesprek heeft bij Vera Janssen Coaching en Counseling

Privacy
Wat tijdens de begeleiding en gesprekken bij Vera besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Vera de wettelijke plicht dit te melden bij autoriteiten. Hierop kan Vera door de cliënt niet worden aangesproken

Dossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heeft men recht op inzage van zijn dossier. Hiervoor kan apart een afspraak gemaakt worden.

Derden
Informatie aan derden wordt door Vera alleen verleent na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. Indien dit laatste van toepassing is wordt de cliënt hiervan door Vera in kennis gesteld.

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van Vera besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in een vervolggesprek. Mocht er tijdens het kennismakingsgesprek binnen een half uur duidelijk worden dat er geen klik is en/of vertrouwen, vanuit de cliënt of vanuit Vera, dan is het gesprek binnen een half uur kosteloos voor de cliënt. Het aantal sessies is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt gestopt en weer gestart worden. Ook kan de cliënt op zijn verzoek gesprekken verlengen. Mocht Vera om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg. Wanneer nodig en/of gewenst zal Vera de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut.

Aansprakelijkheid
Vera begeleidt en ondersteunt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat de gestelde doelen door de cliënt behaald zullen worden. Tevens is Vera niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding of beëindiging van de zorgovereenkomst.

Bij verhindering
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren ( telefonisch via 0620070642 ) of via email ( info@verajanssen.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het gesprek/ de afspraak ( met in acht nemen van de gereserveerde tijd ) alsnog in rekening gebracht. Mocht er echter door onvoorziene omstandigheden voor Vera niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak ( in overleg ) verzet naar een ander moment. Vera zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Tarieven
Voor de tarieven voor coaching/counseling verwijst Vera u naar haar website www.verajanssen.nl

Betaling
Na iedere sessie ontvangt de cliënt de factuur van de plaatsgevonden gesprekken en/of begeleiding. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van de ( hoogte van de ) vergoeding door de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

SKJ en BPSW
Vera is ingeschreven bij SKJ jeugd en gezinsprofessional onder nummer 100001658 en bij de beroepsvereniging BPSW onder nummer 622431

Locatie
In principe vinden de coaching- en counseling gesprekken plaats op het adres; Moorvensedijk 8 te Gerwen. Desgewenst zijn andere locaties bespreekbaar.

Download (pdf)